Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 1 ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำว่า 2.50 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เอกสารสมัครทุนการศึกษา หรือ Scan QR Code

   

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี