Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565)

      ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มีนาคม 2565 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาในระบบรับสมัคร

      *** กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท
      **** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มี.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ (สอบออนไซต์ ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB1
      **** นักศึกษารหัส 64 ยังไม่สามารถสอบได้นะคะ
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ