Accessibility Tools

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อการส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" เพิ่มเติม

                   รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อการส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" เพิ่มเติมโดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536-1704 คุณวลัยภรณ์

 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา