Accessibility Tools

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝนและทุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา "โครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝน และทุนการศึกษาจาก
บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)" ประจำปีการศึกษา 2564

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก "โครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝน และทุนการศึกษาจากบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)" เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้


                   โดยส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ -13 มกราคม 2565 ที่กองพัฒนานักศึกษาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณวลัยภรณ์ 032-720536-1704

  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา