Accessibility Tools

ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 1/2565)

                    ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
                    ***ให้นักศึกษาสมัครเป็นคณะตามเวลาดังกล่าว หากสมัครไม่ตรงคณะจะไม่มีรายชื่อในการเข้าทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามวันเวลาที่เปิดสอบ
                    ***กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ