Accessibility Tools

กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

                    กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาแต่ละคณะ โดยให้นักศึกษา ไปตรวจตามคณะที่ตนเองสังกัดตามวันและ ตามเวลาที่กำหนด

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา