Accessibility Tools

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564

                รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 สอบที่ ห้อง COMPUTER LAB 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนนันตัวตน
                - รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
                - รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 11.30 น.
                - รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
                - รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
                หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในรอบที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์

                เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง กอปรกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับให้การระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบว่าผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
                1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีน (COVID-19) อย่างน้อย 1 เข็ม หรือแสดงหลักฐานการตรวจ ATK
                2. ผู้เข้าสอบจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิกาย วัดไข้ ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 ขึ้นไป จะไม่ให้เข้ารับการทดสอบ
                3. ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง
                4. ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่กำหนด บริเวณหน้าห้องสอบ ทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
                ***หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าสอบ เข้าสอบโดยเด็ดขาด
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ