Accessibility Tools

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

                    โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ตามความในข้อ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา