Accessibility Tools

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564

                   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ http://academic.mcru.ac.th หรือ https://www.facebook.com/acdmmcru

  

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร