Accessibility Tools

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์

                    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะจัดโครงการบริการวิชาการให้กับคุณครูทุกท่านที่สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน สมัครได้ที่ลิ้งค์ >>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

 

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี