ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

                    ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรสหกิจศึกษา ใน “กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 “ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา