โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ" (Mindfulness in Organization : MIO)

                     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ" (Mindfulness in Organization : MIO) ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

 

รายละเอียด
  เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล