ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

                    ♦  เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง mini theater ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    ♦  การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    ♦  เทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และห้อง 1713 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้สามารถเลือกเตารีด/หม้อหุงข้าว/เตาไฟฟ้า มาซ่อมในการอบรมได้จำนวน 1 ชิ้น

                    ♦  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

                    ♦  healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ เวลา 09.00 น. - 16.30 น วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

                    ♦  หมายเหตุ : มีใบวุฒิบัตรมอบให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา