Accessibility Tools

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer)

                    มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษาน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน
                    ในการนี้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) ร่วมกับเครือข่ายในองค์กร ได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super Ai Engineer การจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter และการจัดงาน Super Ai Engineer เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14:02 – 15:32 น. ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/aiat2015/live เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ Super Ai Engineer (สามารถชมย้อนหลังได้)

♦ ช่วงที่ 1การจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
2. ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยการประมวลผลภาพและเข้าใจภาพ (NECTEC)
3. ผศ.ดร.นริศ หนูหอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอแอพเทคโนโลยี จำกัด
5. ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวินกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
6. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินรายการโดย
1. ดร.ปานระพี รพิพันธ์ (ดร.เอิ้น) ผู้ผลิตรายการไอที 24 ชั่วโมง (IT24Hrs)
2. ดร.ปรัชญา บุญขวัญ (ดร.อาร์ม) นักวิจัยทางด้านการประมวลภาษาธรรมาชติจาก NECTEC

♦ ช่วงที่ 2 การจัดงาน Super Ai Engineer วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส จาก NECTEC
2. ผศ.ดร.รัชฏา คงคะจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. ผศ.ดร.นฤมล ชุเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดำเนินรายการโดย
1. ดร.ปานระพี รพิพันธ์ (ดร.เอิ้น) ผู้ผลิตรายการไอที 24 ชั่วโมง (IT24Hrs)

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอเชิญชวนนวัตกรและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://superai.aiat.or.th/ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

 

  

  ที่มา : ศูนย์สร้างสรรค์คืนวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ