โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการ Live ผ่าน Facebook อย่างมืออาชีพ"

โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการ Live ผ่าน Facebook อย่างมืออาชีพ"


                    วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย คุณสรจรส ฐิติเวส (พี่เอฟ) จากช่อง youtube: Undervlog

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร