Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
                    คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาฯ
ขอเชิญเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัย