Accessibility Tools

ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ มีบริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร 27 พฤษภาคม 2564 3490
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 5 24 พฤษภาคม 2564 4125
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 23 พฤษภาคม 2564 3676
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 4 20 เมษายน 2564 11609
ประกาศฯ แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 เมษายน 2564 2724
ประกาศฯ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มีนาคม 2564 2590
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 06 มกราคม 2564 3196
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 06 มกราคม 2564 3445
ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าใช้งานห้องสำหรับการอบรมและการประชุมออนไลน์แบบดิจิทัล 29 กันยายน 2563 3538
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04 สิงหาคม 2563 3605