Accessibility Tools

ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 เมษายน 2564 2269
ประกาศฯ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มีนาคม 2564 2131
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 06 มกราคม 2564 2712
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 06 มกราคม 2564 3009
ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าใช้งานห้องสำหรับการอบรมและการประชุมออนไลน์แบบดิจิทัล 29 กันยายน 2563 3104
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04 สิงหาคม 2563 3220
ประกาศฯ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04 สิงหาคม 2563 3467
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงเชิญชวนคณาจารย์ร่วมเสนอโครงการฯ 02 พฤษภาคม 2563 4038
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร(Workfrom Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 01 พฤษภาคม 2563 3141