Accessibility Tools

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

                    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .ศ. 2561 มาตรา 128 กําหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณได้เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ... กําหนดและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ .. ๒๕๐๓ กอปรกับคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ .. 2565 โดยในตัวชี้วัดการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินงานป้องกัน การทุจริต กําหนดให้หน่วยงานของรัฐแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มี การรับของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงาน .ป.. กําหนด 

                    เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อที่มีต่อ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) แล(4) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .ศ. 2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ