Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 28 ตุลาคม 2563 826
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 สิงหาคม 2563 691
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 31 กรกฎาคม 2563 704
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 30 มิถุนายน 2563 838
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 02 มิถุนายน 2563 780