Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    ชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ


                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ