Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ