ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ห้อง  จำนวน ๑ โครงการ

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 7 มกราคม 2564

 

รายละเอียด
ร่างเอกสารประกวดราคา 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและร่างขอบเขตของงาน(TOR) 

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ