ร่างเอกสารประกาศระกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๖,๙๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

                  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน คัน จําวน โครงการ

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 28 เมษายน 2566

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ