ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน ๒D ๓D จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน ๒D ๓D จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                    ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน ๒D ๓D จำนวน ๑ ชุด

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ