Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                  
                   1. 
ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ
                   2. ปรับปรุงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 
                   3. ก่อสร้าง
ทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอล จํานวน 1 งาน
                   4. ปรับปรุง
อาคาร 10 จํานวน 1 งาน 
                   5. ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จํานวน 1 งาน
                   6. ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ จํานวน 4 รายการ
                   7. ชุด
ครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด 
                   8. ครุภัณฑ์
ชุดหุ่นท่ามวยไทยหล่อเรซิ่น จํานวน 30 ตัว 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ