Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้
                   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
                  
                   เดิม
                    1. โครงการครุภัณฑ์อาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ

                   ใหม่
                    1. โครงการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ