Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                    1. โครงการครุภัณฑ์อาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 รายการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ