ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการชุดการแสดงผลภาพ 3 มิติอัจฉริยะ จํานวน 1 ชุด
                    2. โครงการเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากําลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จํานวน 3 เครื่อง
                    3. โครงการเก้าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 20
 ตัว และโต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตัว 
                    4. โครงการกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง
                    5. โครงการจอ Interactive Multimedia ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
                    6. โครงการเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง
                    7. โครงการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์ทิ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด
                    8. โครงการชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ําพร้อมซอฟแวร์ แสดงผลแบบเรียลไทม์ จํานวน 1 ชุด
                    9. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโยธาสถาปัตยกรรม จํานวน 1 งาน
                    10. โครงการเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ AED (Automateed Extermal Defibrillator) จํานวน 5 เครื่อง 
                    11. โครงการหุ่นจําลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กทารก จํานวน 4 ตัว
                    12. โครงการหุ่นจําลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ จํานวน 10 ตัว
                    13. โครงการเครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED Trainer) จํานวน 5 เครื่อง 

รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม