Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
                    2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 14 เครื่อง
                    3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 ตู้

รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี