Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งานบริหารพัสดุ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .. 2560 กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

                    1. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
                    2. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน
                    3. โครงการก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จํานวน 1 งาน
                    4. โครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 งาน
                    5. โครงการครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ
                    6. โครงการครุภัณฑ์เครื่องวัดระดับความดังของเสียงชนิดมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
                    7. โครงการปรับปรุงห้องบริการให้คําปรึกษานักศึกษา จํานวน 1 งาน
                    8. โครงการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
                    9. โครงการครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 4 รายการ
                    10. โครงการครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและขั้นแฟ้ม จํานวน 4 รายการ
                    11. โครงการตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย จํานวน 2 ตู้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ