Accessibility Tools

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
                    1. โครงการซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
                    2. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
                    3. โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์
                    4. โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์
                    5. โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด
                    6. โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ