Accessibility Tools

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ .. 2565 นั้น
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

                    เดิม 1. ครุภัณฑ์การศึกษาของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ 

                    ใหม่ 1. ครุภัณฑ์การศึกษา รร.สาธิตฯ จํานวน 4 รายการ 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ