ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๖,๙๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                  ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน จํานวน โครงการ

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ