Accessibility Tools

ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 3 พื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                    ๑. พื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๓ พื้นที่ บริเวณภายในศูนย์อาหาร ชั้น ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ ร้าน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน

                    ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
                         ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพตามงานที่ประมูลดังกล่าว
                         ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                         ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
                         ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๔๙ ในวันและเวลาราชการ

                    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. และยื่นซองเอกสาร การประมูลราคาระหว่างเวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลการประมูล เวลา ๑๑.๐๐ น. ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น ๑ อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี การวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ถือเป็นเด็ดขาด

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง