Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โครงการ การจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ