แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ