Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ