Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสะสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ เครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสะสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ