Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ ๕ แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ