Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ