Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
โครงการ จัครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ