Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานและเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (จำนวน ๑๒ เครื่อง)
และเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ (จำนวน ๓ เครื่อง) จำนวน ๒ รายการ


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ