Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน ๒D ๓D จำนวน ๑ ชุด


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ