Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน ๑ เครื่อง


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ