Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงอาคาร ๑๐ (อาคารศิลปะ) จํานวน ๑ งาน

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ