Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer)


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ