Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ๑๑ ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ  (ครั้งที่ 2)

 
รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ