Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

 
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ