Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ