แบบเปิดเผยราคากลางจ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รีบจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


รายละเอียด

 

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ